Generalforsamling 2010

 

Dato:

25. november 2010

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 22.00

Sted:

Trelleborg

 

 

Emne:

1. Valg af dirigent

Bemærkninger/ Beslutning

Richard Nyborg

 

Emne:

2. Valg referent

Bemærkninger/Beslutning:

Heidi

 

Emne:

3. Bestyrelses beretning fra det forløbne år

Bemærkninger/Beslutning

Trelleborgs Venner har siden opstart haft en masse og se til og lave.

Der har været en del ”børnesygdomme” der skulle kureres. Det være sig hjemmesiden, foreningsaftaler, retningslinier og forventningsafstemning med samarbejdspartnere, men disse er der efterhånden kommet styr på.

 

Vores laug er kommet rigtigt godt i gang og et nyt er kommet til. Bestyrelsen ønsker at det nye krigerlaug vil blive vel modtaget i den etablerede krigerverden.

 

Der henvises endvidere til nyhedsbrevet på hjemmesiden.

 

Visioner og arbejdsopgaver for den kommende sæson:

 

-          Slagelse Turistforening ønsker at ”Vennerne” kunne lave en form for minievents på Nytorv i Slagelse på nogle weekenddage efter ønske. Det er gratis for os og vi har stort set frit lejde med oceaner af muligheder, dog under gængse retningslinier. Der ønskes fra bestyrelsen side nogle datoer, som kan meldes ud, således at vi kan komme med i turistforeningens aktivitetskalender. Medlemmerne/laugene kunne eventuelt planlægge dette.

-          Om vi med de nyvedtagne vedtægter vil blive en godkendt folkeoplyst forening, vil vi afvente svar på. Derefter vil vi søge kommunale midler, bl.a. til laugene. Samtidigt kigges der på andre muligheder for at søge midler.

-          Af aktiviteter for medlemmerne har bestyrelsen visioner for en foredragsrække. Dette kan eventuelt afholdes i samarbejde med oplysningsforbundene og vil i den kommende tid blive undersøgt nærmere. Interessante forslag til en sådan række, ønskes der forslag til.

-          Vi vil i bestyrelsen fortsat have fokus på at hverve nye medlemmer også gerne flere børn, da det åbner op for nye og flere muligheder for at søge midler.

-          Fremtiden for hjemmesiden vil i den kommende sæson også se mere lys ud, idet vi via Projekt Frivillig har fået adgang til at hverve hjælp.

-          Da vi i venneforeningen også har medlemmer udenfor Slagelse og omegn, undersøges der i den kommende tid, interessen for nye laugsdannelser, eksempelvis i københavnsområdet.

Sidst mindes der om den kommende solhvervsfest d. 21/12 i Langhuset på Trelleborg for medlemmer og andre interesserede.

 

 

Emne:

4. Kassereren fremlægger beretning fra det forløbne år

Bemærkninger/Beslutning

Medlemstallet opgjort d. 31/10 talte 315 medlemmer, heraf 113 børn.

Kassereren er på nuværende tidspunkt i gang med ”opkrævning” af kontingenter for den kommende sæson.

 

Den økonomiske situation opgjort d. 31/10 :

        indtægter:         17.900

        udgifter:              4.225

        rest:                  13.675 på konto.

 

 

 

Emne:

5. Godkendelse af det reviderede regnskab

Bemærkninger/Beslutning

Efter fremlæggelse af regnskabet for 2010 blev det godkendt uden bemærkninger.

 

Emne:

6. Behandling af indkomne forslag

Bemærkninger/Beslutning

Intet at bemærke/beslutte

 

Emne:

7. Fremlæggelse af budget

Bemærkninger/Beslutning

Intet at bemærke/beslutte

 

Emne:

8. Fastlæggelse af kontingent

Bemærkninger/Beslutning

Kontingenten for sæsonen 2011 er fortsat den samme.

Enkeltmedlemskab 100,-

Familiemedlemskab 150,-  (2 voksne + 3 børn)

 

Emne:

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

Bemærkninger/Beslutning

Heidi og Chris ønskede begge genvalg. Da der ikke var andre til posterne blev de enstemmigt valgt ind ved håndsoprækning. De er valgt for en toårig periode. Der deltog 27 til afstemningen.

 

Gitte fortsætter som kasserer en sæson mere.

 

Konstitutionen af bestyrelsen fremgår i næste referat, ved det kommende bestyrelsesmøde.

 

 

Emne:

10. Valg af suppleanter

Bemærkninger/Beslutning

KarlHeinz og OleJann er fortsat suppleanter.

Der meldte sig yderligere 2 på banen, Birthe og Lone

 

 

Emne:

11. Valg af revisor

Bemærkninger/Beslutning

Gøsta fortsætter som revisor

 

Emne:

12. Godkendelse af vedtægtsændring

Bemærkninger/Beslutning

Efter førstegodkendelsen af vedtægtsændringerne blev de nye vedtægter endeligt besluttet.

 

Emne:

13. Eventuelt

Bemærkninger/Beslutning

-          Det er fortsat en umulighed at få oplyst klare retningslinier omhandlende blankvåbenstilladelser. Der er erfaret at det afhænger af den enkelte politiassistent og politikreds.

-          Da hjemmesiden er foreningens organ opfordres medlemmer til jævnligt at opdatere sig denne vej. Ønsker medlemmer adgang til bloggen kontaktes Heidi for koder. Billeder modtages også.

-          På nuværende tidspunkt er venneforeningen beæret med en it- mand som ændrer lidt i hjemmesiden layout, således at laugene hver især har en ”fane/bjælke” med underrubrikker. Da vi ikke har pågældende for evigt, ønskes der stadig en administrator til denne…Projekt Frivillig er stadig en mulighed men andre interessante forslag dukkede op. Den nuværende IT-mand vil som tak, udover den skriftlige udtale, modtage et medlemskab for sæsonen 2011.

-          En håndfuld medlemmer har tilbudt at prøve at arrangere solhvervsfesten. Der tænkes på det praktiske, samt mad/drikke. Nærmere info senere…

Dog skal der nævnes, at skulle planlægningen ikke lykkes så vil der stadig være fest, ganske som det plejer.