Referat af årsmøde torsdag 19. november 2015 Kl. 19.00

Sted:  Thorvaldsensvej 23, 4200 Slagelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:       Kristian Laugesen

Kristian konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet

 1. Valg af referent:       Leif Bjørnskov 
 2. Bestyrelsens beretning for 2015: 

Ralf fremlagde beretning for årets aktiviteter og årsmødet tiltrådte den efter en kort debat.

Gøsta berettede fra Byggelauget om renovering af grubehuse.

Vibeke fortalte om Havelauget. Der er i år arbejdet med at flette nye bedafgrænsninger. Vi har prøvet på at minimere arbejdsbyrden. Richard har produceret en masse timian til volden.

Morten berettede fra Smedelauget. Lauget stod for smedeaktivitet under Trelleborg Vågner. Lauget deltog på Ribe Vikingefestival og stod selv for Smedetræf på Trelleborg ultimo august.

Lone fortalte fra Madlauget. Lauget har hidtil mest fungeret som ”kantine” for Borgfolket som Slagkøkkenet, men arbejder på mere at få rollen som formidler af teknikker. Lone er sammen med Karin Collstrup fra Fyrkat ved at arrangere et Kogetræf for vikingekokke fra de forskellige vikingelokaliteter. Det lykkedes ikke at gennemføre det i 2014, men der arbejdes nu på et arrangement på Trelleborg i juni 2016.

 1. Godkendelse af revideret regnskab:

Godkendt! 

 1. Behandling af indkomne forslag:
  1. Ændring af vedtægter jf. vedlagte forslag (fremsat af bestyrelsen)

Vedtægterne som godkendt på det ekstraordinære årsmøde vedtages.

 1. Fremlæggelse af budget for 2016: 

Kristian fremlagde forslag til budget. Der budgetteres bevidst med et mindre underskud. Laugene opfordres til at søge midler til aktiviteter. Budgetforslaget vedtages.

 1. Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet er uændret kr. 110 for et personligt og kr. 160 for et familiemedlemskab.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer:
  1. Valg af kasserer

Kristian Laugesen genvælges.

  1. Valg af bestyrelse 2-3 medlemmer for 2 år samt 1-2 medlemmer for 1 år.

Irene Busmor og Leif Bjørnskov valgtes sidste år og sidder et år mere. På valg er Gøsta Petterson, Ralf Kleis Larfred og Gitte Nielsen, som genopstiller og Vibeke Dahl Andersen, som har været suppleant og som opstiller. Gøsta vælges for 1 år. Ralf, Gitte og Vibeke vælges for 2 år.

 1. Valg af suppleanter:

Gwen Jensen og Helge Hasselby opstiller og vælges. Helge som 1. og Gwen som 2. suppleant.

 1. Valg af revisor:
  1. Revisor:

Olejann Malchau genvælges.

  1. Revisor suppleant:

Richard Nyborg vælges

 1. EVT.

Det foreslås, at der udarbejdes forslag til aktiviteter, som børnene blandt de frivillige kan formidle.

Det slås fast, at det telt, som er anskaffet og forventes omkring jul, skal anvendes til foreningsaktiviteter både på og udenfor Trelleborg, men at det ikke udlånes medlemmernes egne formål.

Bestyrelsen skal lave en inventarliste. Specielt gøres opmærksom på, at den langgrill, som Morten har doneret til foreningen, aktuelt synes annekteret af museet, hvilket må bringes på plads.

Når Steen rydder værkstedet ved pavillonerne, kan foreningen anbringe udstyr der, herunder grill og møbler.

Gwen forsøger at fremskaffe en lastvognspressenning til midlertidig forlængelse af vennepavillonens tags levetid.

Vi arbejder videre på at tilslutte foreningen til OK-kort, så det formentlig i årets løb bliver muligt at få et OK-kort fra foreningen og derigennem støtte foreningen, når man tanker brændstof.