Trelleborgs Venner              Årsmøde2014-11-20

Dagsorden i henhold til indkaldelse.                                Referent. Gøsta Petterson

1         Valg af ordstyrer

Kristian Laugesen blev valgt og mødet forløb i henhold til den fremsendte dagsorden.                                          I årsmødet deltog 21 medlemmer ud af et samlet medlemstal   343 i Trelleborgs Venner.( 45 enkelt medlemsskaber og 99 familiemedlemsskaber)

2         Valg af referent:

Gøsta Petterson blev valgt

3         Bestyrelsens beretning for året:

Formand Ralf Kleis Larfred aflagde beretning på bestyrelsens vegne:

Bestyrelsen har afholdt 5 møder i årets løb, hvor der er blevet arbejdet med flere emner som:

-           Fastlæggelse af arrangementer i TV- regi i henhold til medlemmernes ønsker og i samarbejde med museet fastlægge aktiviteterne i det fælles årshjul for Trelleborg.

-           Løbende aftaler om drift af hjemmesiden, opfølgning og udvikling af hjemmesidens indhold.

-           Behandle og vedtage tilskud til laugenes aktiviteter f. eks. Smedetræf, vikingerne vågner, malekursus, solhvervsarrangementer m.m.

-           Drøfte og beslutte hvilket materiel vi som forening skal indkøbe og råde over.

Formanden rundede af med at give ordet videre til Laugene:

-           Gøsta fortalte om træ- og byggelaugets aktiviteter, Lauget træffes hver 3. lørdag i måneden og lauget har i efteråret færdiggjort det huggehus som blev omtalt på sidste års årsmøde.      I det kommende år søger vi nye opgaver og vi vil blandt andet støtte de andre laug med fremstilling af autentisk udstyr. Vi er ca. 10-15 aktive i lauget.

-           Morten fortalte om smedelaugets aktiviteter som dels foregår på Trelleborg dels hos laugsmedlemmerne privat. Smedelauget har afholdt smedetræf i sommer og forventer at gentage arrangementet i 2015. Laugsdag er 1. lørdag i måneden.

-           Vibeke fortalte om havelaugets store succes med den nyetablerede vikingehave, både blandt vikinger og publikum. Der har været megen formidling i hele sæsonen og haven har været besøgt af skoleklasser og museets andre gæster. Efter høst er havens grønsager og urter blevet brugt af vikingerne i Slagløse.                                                                                 Lauget ønsker at afholde et kursus i pilefletning i løbet af vinteren.                                            Havelaugets facebookgruppe har ca. 22 medlemmer hvoraf 5-10 er aktive.                           Man mødes på laugsdagene 1. el. 3. lørdag i måneden og efter behov.                          

-           Ulla fortalte om tekstillauget som i det forløbne år har arbejdet med spinding og plantefarvning. Desværre er den dyrkede hør fra haven ikke velegnet til spinding.                Der planlægges fra gang til gang og der kommunikeres via SMS eller facebook.                                                   Tekstillauget består af 10-15 medlemmer. Laugsdag 1. lørdag imåneden

-           Torbjørn og Lone fortalte om Mad- og bryggerlauget,                                                                                 Der prøves igen på at etablere nogle aktiviteter. Der er blevet forsøgt med ølbrygning og der planlægges forsøg med brygning af mjød. Det er planen at afholde flere kurser om madlavning og brygning.                                                                                                                Lauget består af 8 kokke og 2-4bryggere. Laugsdage 1. eller 3. lørdag i måneden 

4           Kassererens beretning.                                                                                                                  Kristian fremlagde regnskab og budget, dom blev udleveret til deltagerne. Formuen udgør 47.862,- kr. og der budgetteres med et underskud for 2015 på 2.700,- kr. Der er ca. 130 medlemmer i Trelleborgs Venner fordelt på enkelt- og familiemedlemskaber.                                      Årsmødet henstiller til bestyrelsen at der bruges flere penge på medlemsaktiviteter.            Det fremlagte budget indeholder forslag om støtte til flere aktiviteter i TV- regi samt indkøb af materiel f. eks. Et telt.

5           Regnskabet blev godkendt.

6           Der er ikke modtaget nye forslag fra medlemmerne og bestyrelsen

7           Budget for 2014 blev fremlagt og godkendt.

8           Fastlæggelse af kontingent, det blev vedtaget at beholde nuværende satser.

9           Valg af bestyrelse:                                                                                                                                 Leif Bjørnskov er på valg.    Modtog genvalg                                                                                   Palle Pedersen er på valg.   Modtog genvalg

10        Valg af suppleanter:                                                                                                                         Irene Busmor Nielsen er på valg.   Modtog genvalg                                                                             Vibeke Dahl Andersen opstiller.     Nyvalgt

11        Valg af kasserer:                                                                                                                              Kristian Laugesen er ikke på valg.

12        Valg af revisor og revisorsuppleant:                                                                                                   Ole Malchau opstiller og er valgt som revisor                                                                                             Ulla Gerner blev valgt som suppleant.                                                                                          

12        Eventuelt:

-           Ole Malchau anførte at bestyrelsen skal anmode museet om hurtigere respons på anmodning om midler således at usikkerhed om arrangementers gennemførelse undgås. Bestyrelsen kan oplyse at museet arbejder på at i mødekomme dett.

-           Leif fortalte om vintersolhverv´s arrangementet og ”Trelleborg vågner” hvor vi som forening er arrangør. Der foreslås at weekender m. Palme Søndag vælges til arrangementet.

-           Der forslag om at frivillige skal kunne deltage i sæsonens forberedelse.    

-           Der foreligger et forslag om bygning af en lerovn inde i hedebyhuset, hvis det gennemføres vil ovnen være et stort aktiv for formidlingen såvel som for mad- og bryggelauget.     

Konstituerende møde afholdes i januar 2015.

Gøsta