Trelleborgs Venner              Årsmøde2013-11-21

Dagsorden i henhold til indkaldelse.

1        Valg af ordstyrer: Ulla Gerner blev valgt. Ulla kunne konstatere at årsmødet var indkaldt nogle få dage for sent, forsamlingen tilsluttede sig at årsmødet kunne gennemføres i henhold til dagsordenen og være beslutningsdygtig, på trods af den for sene indkaldelse.

2        Valg af referent: Gøsta Petterson blev valgt

3        Bestyrelsens beretning for året

Formand Ralf Kleis Larfred aflagde beretning på bestyrelsens vegne:

Bestyrelsen har afholdt 8 møder samt i det forgangne år hvor der er blevet arbejdet med flere emner som:

-         Færdiggørelse af oplysningsfoldere til brug ved formidling af foreningens virke på Trelleborg.

-         Lave aftale med en programmør om udvikling af TV´s hjemmeside.

-         Lave aftaler om Laugenes brug af Pavillonen.

-         Lave oplæg til en kalender for TV´s deltagelse i aktiviteter på Trelleborg.

-         Drøfte og beslutte hvilke aktiviteter på Trelleborg TV kan støtte økonomisk, f. eks. Etablering af vikingehave, afholdelse af smedetræf og indkøb af udstyr til vennerne.

Formanden rundede af med at give ordet videre til Laugene:

-         Gøsta fortalte om træ- og byggelaugets aktiviteter, lauget træffes hver 3. lørdag i måneden og i øjeblikket arbejder lauget sammen med museet med planer om at opføre et huggehus i slagløse.

-         Morten fortalte om smedelaugets produktion af  en Birka-sax, økser og meget andet, smedelauget har afholdt smedetræf i sommer og forventer at gentage arrangementet i 2014. Laugsdag er 1. lørdag i måneden.

-         Lone fortalte om havelaugets store succes med den nyetablerede vikingehave, både blandt vikinger og publikum. Der arbejdes nu med forberedelse af den nye sæson med fremskaffelse af såsæd og gødning. Man mødes på laugsdagene 1. el. 3. lørdag i måneden og efter behov. Lauget opfordrer museets formidlere til at benytte haven.

-         Ulla fortalte om tekstillauget som i det forløbne år har arbejdet med spinding og plantefarvning med varme sten i trækar. Der planlægges fra gang og der kommunikeres via SMS. Laugsdag 1. lørdag imåneden

-         Torbjørn fortalte om bryggerlauget, som har holdt møde i februar men det har været svært at få samling på tropperne.

-         Joakim fortalte at krigerlauget ophører som laug, men forsætter som krigergruppe. De vil have tilknytning til Trelleborg ligesom andre vikingegrupper.

4        Gitte fremlagde regnskabet som blev udleveret til deltagerne, der er ca. 400 medlemmer i Trelleborgs Venner fordelt på enkelt- og familiemedlemskaber.        Gitte meddelte at hun ønsker at ophøre som kasserer men forsætter som bestyrelsesmedlem.

5        Regnskabet blev godkendt.

6        Der er ikke modtaget nye forslag fra medlemmerne og bestyrelsen

7        Budget for 2014 blev fremlagt og godkendt.

8        Fastlæggelse af kontingent, det blev vedtaget at beholde nuværende satser.

9        Valg af bestyrelse:                                                                                                                   Ralf Kleis Larfred blev genvalgt, Gøsta Petterson blev genvalgt, Tage Petersen udtræder, Gitte Nielsen ophører som kasserer men forsætter i bestyrelsen. Leif Bjørnskov-Bartholdy og Palle Pedersen var ikke på valg. Der blev ikke valgt nye ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstitueres ved først kommende bestyrelsesmøde.

10      Valg af suppleaneter:                                                                                                            Irene Busmor Nielsen og Morten Wiimh blev genvalgt.

11      Valg af kasserer:                                                                                                                 Martin Pecke og Christian Laugesen er foreslået, bestyrelsen vælger den kommende kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde.

12      Eventuelt:

1                    Midvinterfest / Vintersolhverv afholdes 21 december, TV er ikke arrangør.

2                    Forslag om fællesarrangementer for laugsmedlemmer som arbejde med ler, milebrænding, temperamaling og indførelse i forskellige håndværk og eventuelt fordybelse i udvalgte emner.

3                    TV og borgfolket bør samarbejde tættere måske på længere sigt sammenlægges.

4                    Fællesarrangement Vikingerne vågner evt. 29-30marts. TV´s bestyrelse er tovholdere.  Skosyning, Lerarbejde Farver.

5                    Telt enten indkøbt færdigt eller hjemmegjort håndsye. Iværksættes.

6                    Bueskydningskonkurrence.

      Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes den 11december 2013 kl. 18.00 hos Gitte.

Gøsta