Referat af årsmødet d. 17. april 2021

Der skulle have været afholdt årsmøde inden udgangen af november 2020, men grundet corona restriktioner var det ikke tilladt at afholde et sådant arrangement på det tidspunkt. Bestyrelsen besluttede derfor som en force majeure ting at udskyde årsmødet. Det udskudte årsmøde blev  afholdt lørdag den 17. april 2021 kl. 14.00 på Trelleborg.

Dagsorden

Valg af dirigent

Kristian Laugesen blev valgt som dirigent

Valg af referent

Leif Bjørnskov blev valgt som referent

Bestyrelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt og ligger på hjemmesiden og blev suppleret af en mundtlig beretning på årsmødet. Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt

Behandling af indkomne forslag

Af historiske årsager fremgår foreningens relation til Vikingeborgen Trelleborg slet ikke direkte af foreningens vedtægter. De historiske forudsætninger gælder nu ikke længere og bestyrelsen foreslår derfor, for at tydeliggøre relationen, at nedenstående tilføjes til vedtægternes §2:

Den nu værende paragraf lyder:

§2. Formål
Den almennyttige forenings formål er at skabe interesse for og opretholde forbindelsen mellem den historiske vikingetid og personer der er interesseret i denne tidsperiode. Dette skal gøres igennem formidling og diverse arrangementer for at nære kommende og nuværende medlemmers interesse for museer, egnens og Danmarks kulturarv. Det er endvidere foreningens formål at lave forskellige historiske og eksperimentelle arrangementer for foreningens medlemmer.

Forslaget er efter andet punktum at indsætte:

”Det er specielt foreningens mål at rekruttere og uddanne frivillige formidlere til museet Vikingeborgen Trelleborg.”

Det fremlagte forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

Fremlæggelse af budget

Der var i budgettet for 2020 lagt op til at bruge 6000 kroner af egenkapitalen, men grundet corona situationen blev det aldrig fuldt realiseret. Vi håber det i 2021 bedre bliver muligt at realisere aktiviteter for medlemmerne og fremskriver budgettet fra 2020 og stiler imod kontingentindbetalinger på kr. 30.000 og udgifter på kr. 36.000. 

Der er forslag om at bruge penge på markedsføring af foreningen, samt at videreføre samarbejdet med museet om at lave udlånsdragter, så de også kommer til at omfatte tilbehør som bælter, tasker og sko.

Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på kr. 110 for enkeltmedlemskaber og kr. 160 for familiemedlemskaber.

Foreningsmedlemskaber koster ligeledes kr. 160 og giver primært adgang til facebookgruppen og til generelt at støtte Venneforeningens arbejde og holde sig orienteret. Bestyrelsen pålægges nøjere at præcisere indholdet af foreningsmedlemskaber.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

Af den nuværende bestyrelse er Irene, Gøsta og Leif på valg. Gøsta og Leif genopstiller.

Udover Gøsta og Leif vælges Maria Korreborg og Allan Boksa til bestyrelsen.

Grundet sygdom stiller Anne Hasselby alligevel ikke op som kasserer. Jacob Bøgemose melder sig og vælges i stedet som kasserer.

Valg af suppleanter

Helge Hasselby genvælges som 1. suppleant. Som 2. suppleant vælges Lone Bartholdy og som 3. vælges Palle Pedersen.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Kristian Laugesen genvælges som revisor og Philip Deleuran som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der indkommer intet under punktet eventuelt.

Leif Bjørnskov

Formand Trelleborgs venner

Scroll to Top